หน้าแรก

ประกาศ สพป.นครพนม เขต 1

หน้าหลัก

กลุ่มภายในหน่วยงาน

กลุ่มงานเลือกตั้งและสรรหากรรมการ

บัญชีรายชื่อ ร.ร. ที่สรรหาคณะ กก.สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2563-2566
คณะกรรมการบริหารจัดการเครือข่ายสถานศึกษา ปี 2561

กลุ่มงาน ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

1. ขั้นตอนการเข้าใช้ระบบ e-MES

ITA Online 2021 สพป.นครพนม เขต 1

เพลงมาร์ชเขตสุจริต พิธีประกาศเจตจำนงเขตสุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
O2  ข้อมูลผู้บริหาร
O3  อำนาจหน้าที่
O4  แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
O5  ข้อมูลการติดต่อ
O7  ข่าวประชาสัมพันธ์
O8  Q&A
O9  Social Network
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
O11  รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
O14  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17  E-Service

  


ประชุม

แผนที่ตั้ง สพป.นครพนม เขต 1